...เราชาว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรี ยินดีให้บริการทุกท่าน หากต้องการสอบถาม โทรมาได้ที่ 0-3826-0987...หากไม่ได้รับสะดวกในการติดต่องาน โทรฯตรงมาได้ที่ 087-7843719...
วันที่

                     

 **เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง**
สกร.จังหวัดชลบุรี
กรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มแผนงาน สกร..
กลุ่มพัฒนา สกร.
ระบบงบประมาณ ปี 2566 สกร.อำเภอเมืองชลบุรี 
ระบบงบประมาณ ปี 2565 สกร.อำเภอเมืองชลบุรี 
ระบบงบประมาณ ปี 2564 สกร.อำเภอเมืองชลบุรี

ระบบงบประมาณ ปี 2563 สกร.อำเภอเมืองชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี2562 สกร.อำเภอเมืองชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี 2566 สกร.จังหวัดชลบุรี 
ระบบงบประมาณ ปี 2565 สกร.จังหวัดชลบุรี 
ระบบงบประมาณ ปี 2564 สกร.จังหวัดชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี 2563 สกร.จังหวัดชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี2562 สกร.จังหวัดชลบุรี
ระบบจัดเก็บเอกสารเบิกจ่าย
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ51 ระดับประถมฯ
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ51 ระดับม.ต้น
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ51 ระดับม.ปลาย
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ44 ระดับประถมฯ
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ44 ระดับม.ต้น
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ44 ระดับม.ปลาย
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ31 ระดับประถมฯ
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ30 ระดับม.ต้น


 ประกาศ ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
       ให้เลือกระดับและกรอกเลขบัตรประชาชน(13 หลัก)**
        เลือกระดับ อัปข้อมูลเมื่อ 7 พ.ย.2566  ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

    ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จะเป็น "กรมส่งเสริมการเรียนรู้" ชื่อย่อ (สกร.)

      นับตั้งแต่ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เผยแพร่พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยยกระดับจากสำนักงาน ศกร. เป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

 เครดิต https://www.kroobannok.com/,https://www.edunewssiam.com/th/articles/


   

 

 


  

 

ระบบงานสารบรรณออนไลน์
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ประถมฯ
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ม.ต้น
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.ศกร.ออนไลน์ประถมฯ
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.สกร.ออนไลน์ ม.ต้น
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.สกร.ออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์
ระบบบริหารข้อมูลบุคลากรออนไลน์
ระบบงบประมาณ ปี 2567 ศกร.อำเภอเมืองชลบุรี 
ระบบงบประมาณ ปี 2567 สกร.จังหวัดชลบุรี 
ระบบบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์(ชั้นเรียน)
ระบบบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์(โครงการฯ)
ระบบรายงานข้อมูลแนะนำเพื่อนออนไลน์
ระบบคลังหลักสูตรสถานศึกษาออนไลน์
ระบบจัดเก็บข้อมูลภาคีเครือข่ายออนไลน์
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ ม.ต้น
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ประถมศึกษา
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ม.ต้น
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ม.ปลาย
ระบบนิเทศติดตามผู้เรียน กศ.ต่อเนื่อง(ชั้นเรียน)
ระบบนิเทศติดตามผู้เรียน กศ.ต่อเนื่อง(โครงการฯ/กิจกรรม)
ระบบบริหารจัดการศึกษาสำหรับ อสม.
ระบบบริหารจัดการศึกษาสำหรับผุ้สูงอายุ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน ศกร.(DMIS)
ระบบจัดทำเอกสารเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/พิมพ์งานผ่านออนไลน์

Copyright@2010 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี  โทร. 0-3826-0987
ออกแบบโดย..นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ   e- mail:  naunggate3@gmail.com