ระบบครุภัณฑ์ออนไลน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดชลบุรี

บันทึกครุภัณฑ์ แสดงรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด แสดงรายการครุภัณฑ์กศน.ตำบล/หสม. รายงานสำนักฯ  ค้นหาชื่อ/ยี่ห้อ/รุ่นครุภัณฑ์  ค้นหาจัดหารายป ค้นหาสภาพครุภัณฑ์ ค้นหาชื่อผู้เบิกไปใช้ เพิ่มรหัสผู้ใช้ ช่วยเหลือ Log out


รายการครุภัณฑ์
รหัสครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑ
                        ชื่อครุภัณฑ   หน่วยนับ               ชนิด/ลักษณะ/คุณสมบัติ/ยี่ห้อ/รุ่น  วันเดือนปีที่ซื้อ   เลขที่
เอกสาร
  ประเภทเงิน    วิธีการ
   ที่ได้มา
  ชื่อผู้เบิกไปใช้     สถานที่นำไปใช้
หลักฐาน
การยืม
สภาพ
ปัจจุบัน
  ซื้อ
ปีงปม.
แก้ไข/ลบ
0805001000100153 ชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์   ชุดคอมพิวเตอร์
ชุด
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เมษายน 2553 กศน.พานทอง 7440-001-0001/1/53 เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ รับบริจาค - กศน.ตำบลโคกขี้หนอน - ดี 2553 แก้ไข  ลบ
0805001000100154 อุปกรณ์สื่อสารทางโทรทัศน์และวิทยุ   โทรทัศน์สี
เครื่อง
โทรทัศน์สี SHARP ขนาด 21 นิ้ว 1 มกราคม 2554 - เงินงบประมาณ ตกลงราคา นางสาวนฤมล สุขญาติ กศน.ตำบลหนองรี - ดี 2554 แก้ไข  ลบ
0805001000100154 อุปกรณ์สื่อสารทางโทรทัศน์และวิทยุ   โทรทัศน์สี
เครื่อง
sharp/สี/21นิ้ว 1 มกราคม 2552 - เงินงบประมาณ ตกลงราคา นางสาวนฤมล สุขญาติ กศน.ตำบลมาบโป่ง ดี 2552 แก้ไข  ลบ
583500500020005/2 เครื่องเล่นแผ่นเสียง วิทยุโทรทัศน์   เครื่องเล่น DVD
เครื่อง
sony 1 มกราคม 2550 กศน.พานทอง เงินงบประมาณ ตกลงราคา นายจิรพงษ์ ลิ้มภักดี กศน.ตำบลอ่าศิลา ดี 2550 แก้ไข  ลบ
 

ข้อมูล1ถึง4จากทั้งหมด 4รายการ


Copyright@2011 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบ 1020/7 หมู่ที่ 1  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  โทร.  0-3843-9076  โทรสาร   0-3843-9076      
พัฒนาโดย..นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ   e- mail:  nounggate2@hotmail.com