ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์   
ระดับ ม.ปลาย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
Username
Password
**ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน (เลข13 หลัก)ทั้ง UsernameและPassword**