ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์  
ระดับประถมศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
Username
Password
**ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน (เลข13 หลัก)ทั้ง UsernameและPassword**