ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์
ระดับ ม.ต้น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
Username
Password
**ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน (เลข13 หลัก)ทั้ง UsernameและPassword**