ระบบครุภัณฑ์ออนไลน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดชลบุรี

บันทึกครุภัณฑ์ แสดงรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด แสดงรายการครุภัณฑ์กศน.ตำบล/หสม. รายงานสำนักฯ  ค้นหาชื่อ/ยี่ห้อ/รุ่นครุภัณฑ์  ค้นหาจัดหารายป ค้นหาสภาพครุภัณฑ์ ค้นหาชื่อผู้เบิกไปใช้ เพิ่มรหัสผู้ใช้ ช่วยเหลือ Log out


รายการครุภัณฑ์
รหัสครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑ
                        ชื่อครุภัณฑ   หน่วยนับ               ชนิด/ลักษณะ/คุณสมบัติ/ยี่ห้อ/รุ่น  วันเดือนปีที่ซื้อ   เลขที่
เอกสาร
  ประเภทเงิน    วิธีการ
   ที่ได้มา
  ชื่อผู้เบิกไปใช้     สถานที่นำไปใช้
หลักฐาน
การยืม
สภาพ
ปัจจุบัน
  ซื้อ
ปีงปม.
แก้ไข/ลบ
59650020002352 เครื่องดนตรี   ตู้แอมป์อเนกประสงค์
เครื่อง
1 มกราคม 2552 กศน.บม59650020002352 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลหนองปลาไหล ดี 2552 แก้ไข  ลบ
5965002000252:01 ปากพูดหูฟังไมโครโฟนและลำโพง   ตู้แอมป์เอนกประสงค์
เครื่อง
13 กันยายน 2552 ศธ 1210.2404 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2552 แก้ไข  ลบ
67200050001/1/50 กล้องถ่ายภาพนิ่ง   กล้องดิจิตอล
ตัว
sony cybershot 7.2 px สีบร์อน 1 มกราคม 2550 ศบอ.บท.6720-005-0001/1/50 เงินงบประมาณ ตกลงราคา - ห้องสมุดฯ - สูญหาย 2550 แก้ไข  ลบ
6730001001254 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เครื่องฉาย projector
ตัว
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลหนองปลาไหล ดี 2554 แก้ไข  ลบ
673000100154:005 อุปกรณ์เครื่องฉายภาพ   เครื่องฉาย Projector Samsung
เครื่อง
Projector Samsung 1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
673000200154:005 อุปกรณ์เครื่องฉายภาพ   จอ Projector Samsung
ชุด
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.พัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
711000100954:005 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน 2 ประตู
ตู้
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.พัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
711000100954:006 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน 2 ประตู
ตู้
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.24 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.พัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
7110006002254:067 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เก้าอี้มีพนักพิง
ตัว
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
7110006002254:068 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เก้าอี้มีพนักพิง
ตัว
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
7110006002254:070 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เก้าอี้มีพนักพิง
ตัว
1 มกราคม 2536 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
7110006002254:071 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เก้าอี้มีพนักพิง
ตัว
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
7110006002254:072 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เก้าอี้มีพนักพิง
ตัว
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
7110006002254:073 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เก้าอี้มีพนักพิง
ตัว
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
7110006002254:074 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เก้าอี้มีพนักพิง
ตัว
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.24 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
7110006002254:075 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เก้าอี้มีพนักพิง
ตัว
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศนเมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
7110006002254:076 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เก้าอี้มีพนักพิง
ตัว
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
7110006002254:076 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เก้าอี้มีพนักพิง
ตัว
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
7110006002254:077 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เก้าอี้มีพนักพิง
ตัว
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
7110006002254:078 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   เก้าอี้มีพนักพิง
ตัว
1 มกราคม 2554 ศธ 1210.2404 งบสส. ตกลงราคา นางสุณีรัตน์ วัฒนประดิษฐ์ กศน.เมืองพัทยาเหนือ ดี 2554 แก้ไข  ลบ
 

ข้อมูล1ถึง20จากทั้งหมด 45รายการ

หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย


Copyright@2011 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบ 1020/7 หมู่ที่ 1  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  โทร.  0-3843-9076  โทรสาร   0-3843-9076      
พัฒนาโดย..นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ   e- mail:  nounggate2@hotmail.com